<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8957839506113325174\x26blogName\x3dSyair+Spiritual+Engineering+Quotient+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://rahmatseq-syair.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3din\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://rahmatseq-syair.blogspot.com/\x26vt\x3d-6212354496020824712', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Spiritual Engineering Quotient

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws

Gurindam Sufi; Syeikh Hamzah al-Fanshuri

Wahai segala kita anak Adam
Jangan lupa akan Shahi Alam
Pada bahr al-dhunub jangan terkaram
Supaya ashiq siang dan malam

Ashiqmu itu jangan bercawang
Meninggalkan dunia jangan kepalang
Suluh Muhammad sayogia kau pasang
Kepada Rabb al-Alamin supaya kau datang

Syariat Muhammad terlalu 'amiq
Cahayanya terang di bayt al-'atiq
Tandanya ghalib lagi sempurna tariq
Banyaklah kafir menjadi rafiq

Bayt al-'atiq itulah bernama Ka'bah
Ibadat di dalamnya tiada berlelah
Tempatnya ma'lum di tanah Mekah
Akan qiblat Islam menyembah Allah

Wahai segala kita yang membawa iman
Jangan berwaktu mengaji Qur'an
Halal dan haram terlalu bayan
Jalan kepada Tuhan dalamnya 'iyan

Qur'an itu ambil akan dalil
Pada mizan Allah supaya thaqil
Jika kau ambil syari'at akan wakil
Pada kedua alam engkaulah Jamil

Kerjakan salat lagi dan sa'im
Inilah ma'na bernama qa'im
Pada segala malam kurangkan na'im
Nafikan alam kerjakan da'im

Ukhrujkan dirimu daripada sayyi'at
Jangan taqsir mengerjakan hasanat
Tuntut olehmu hakikat salat
Supaya wasil adamu dengan Dhat

Salat itu terlalu kamal
Di dalamnya liqa lagi dan wisal
Apabila lenyaplah daripada waham dan khayal
Engkaulah sultan yang tiada bermithal

Malak al-mawt terlalu garang
Tiada berwaktu iya akan datang
Suluh Muhammad sayogia kau pasang
Supaya mudah pulang ke sarang

Hikmat dan khayal jangan kau cari
Supaya jangan menjadi 'asi
Kerjanya itu sifat nafsani
Tiada dapat sampai kepada Rabbani

Hikmat dan khayal tinggalkan bapai
Supaya engkau jangan terlalai
Ma'rifat dan Haqiqat sayogia kau pakai
Itulah 'amal yang tiada berbagai

Hamzah ini asalnya Fansuri
Mendapat Wujud di tanah Shahrnawi
Beroleh khilafat ilmu yang 'ali
Daripada 'Abd al-Qadir Jilani

posted by SEQ Training Center @ 08.31, ,


Web Blog SEQ

Penulis

    Saya SEQ Training Center dari United States Organisasi nirlaba yang bergerak dalam peningkatan spiritual pada setiap diri insan terpuji.
    Lihat Profil Lengkap

Arsip

Posting

Links

Powered By

Powered by Blogger
make money online blogger templates